Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Novalis.EP tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Novalis.EP geen enkele garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Novalis.EP garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Novalis.EP behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie te kopiëren, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novalis.EP. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Novalis.EP is het niet toegestaan links naar de site van Novalis.EP aan te bieden.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Novalis.EP zendt, is niet gegarandeerd. Indien u er toch voor kiest berichten per e-mail aan Novalis.EP te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Novalis.EP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Novalis.EP op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot

  • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite;
  • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden;
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Novalis.EP of aan jou wordt gezonden;
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite;
  • misbruik van deze internetsite;
  • verlies van gegevens;
  • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Novalis.EP.